V.V. Rybakov

V.V. Rybakov

Affiliations and Expertise

Krasnoyarsk University, Mathematics Department, Krasnoyarsk, Russia