Piercarlo Sarzi-Puttini

Piercarlo Sarzi-Puttini

Affiliations and Expertise

Rheumatology Unit, L Sacco University, Milan, Italy