Olga Pozdnyakova

MD, PhD

Olga Pozdnyakova

Affiliations and Expertise

Instructor, Department of Pathology, Harvard Medical School; Associate Pathologist, Department of Pathology, Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA