Nikolaos Katis

Nikolaos Katis

Affiliations and Expertise

Department of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece